Zautomatizované úkony

Výběr prací studentů Ágamické školy
Ágamickou školu vedl Rasa Ravi

Jaký je rozdíl mezi zautomatizovaným úkonem a úkonem, který děláme poprvé?
Úkol z 2. 11. 2003

U zautomatizovaného úkonu není třeba přítomnost ahamkáry v takovém procentuálním zastoupení jako u úkonu nového. Proto si někdy také hůře vybavujeme z paměti údaje o takovém zautomatizovaném úkonu. Např. si nemůžu vybavit, zda jsem zamkla nebo nezamkla. Na druhou stranu díky opakované zkušenosti je v paměti uložen postup zautomatizované činnosti v takové míře, že není třeba v manasu tak složitě zpracovávat každý detail, protože děláme tzv. „po paměti“, jako např. jdeme známou trasou. Některé zautomatizované úkony lze vykonávat při omezení smyslových vjemů, např. poslepu, kdy si často vystačíme s hmatem.

Vedle toho nový úkon je třeba dělat s mnohem větším soustředěním, takže ahamkára musí být silně zastoupena. Buddhi se opakovaně rozhoduje pro danou činnost. Indrijáni musí přinášet co nejvíce informací, manas je aktivně zpracovává. Ostatní objekty mysli jsou v pozadí s minimem podílu ahamkáry.

*

Hlavní rozdíly vidím ve stupni ahamkáry, která bude oběma úkonům přiřazena, v rychlosti a optimálnosti, s jakou budou činnosti provedeny a rovněž i v subjektivním pocitu námahy z úkonů vyplývající.

Indrijáni dodávají pokaždé „stejná“ data, ovšem s tím rozdílem, že při činnosti zautomatizované si buddhi bude přes manas vyřaďovat trochu jiná data – asi by se dalo obecně říci, že menší, optimalizované množství, protože v čittě jsou už podobné situace uloženy a ví se, která data jsou potřebná a která ne.

Manas a čitta: při činnosti prováděné poprvé dochází k intenzivnější výměně dat, hledají se nejblíže podobné známé věci, což zabírá více času a také více zaměstnává buddhi a působí tak namáhavěji.

Ahamkára: při prvním úkonu bude zastoupena ve vyšším stupni. Opakováním činnosti se činnost zapisuje i do 8. vimány.

*

Domnívám se, že rozdíl mezi zautomatizovaným úkonem a úkonem, který děláme poprvé je z hlediska ádžni ve velikosti podílu buddhi a ahamkáry. Při zautomatizovaném úkonu je jejich podíl zanedbatelný, při úkonu, který je činěn poprvé, je jejich podíl podstatně větší. Také čitta se na obou situacích podílí. Při zautomatizovaném úkonu snadno vyhledá komplex, který souvisí s často opakovanou činností, protože je uložen v rychle dosažitelném sektoru. Při úkonu, který se děje poprvé, spíše všechno teprve ukládá (samozřejmě přitom hledá i podobnosti či celky, které se poprvé prováděnému úkonu trochu něčím podobají). Čili při automatické činnosti čitta celé související bloky předává do manasu, kdežto při úkonu poprvé tu činnost ukládá. 8. vimána se na zautomatizovaném úkonu příliš nepodílí, kdežto u úkonu poprvé zapříčiňuje, zda k němu vůbec může dojít. Ostatní vimány se zúčastňují jen svým standardním, přirozeným podílem.

*

Při činnosti, kterou vykonávám poprvé je potřeba poměrně dlouho hledat v paměti, čemu se to podobá a jaké informace a zkušenosti z minulosti k tomu můžu použít.

U často opakované činnosti se příslušné „skupiny“ informací vztahujících se k té činnosti ukládají podstatně víc pohromadě, takže vybavování je rychlejší.

Pokud je činnost hodně zautomatizována, může se dít bez přítomnosti ahamkáry. Ne asi úplně, to by člověk vůbec nevěděl, co dělá.

Ostatní vimány se asi zapojují přibližně stejně v obou případech.

*

Pokud provádíme nějakou činnost nebo úkon poprvé:

Z vyšších vimán ádžni vzejde požadavek vykonat určitou činnost (8. vimána, buddhi). 8. vimána umožní uvědomit si, že bychom to mohli či chtěli udělat. Manas třídí množství informací a podnětů z ostatních vimán ádžni. Činnosti musí být synchronizované – a právě to je třeba se postupně prakticky naučit. Ahamkára je připojena – akce vyžaduje bdělost a co nejvyšší pozornost na detaily. Buddhi neustále nabádá k bdělosti. I když činnost vykonávaná poprvé vyžaduje spoustu pozornosti a přelévání neuvěřitelného množství informací mezi vimánami ádžni, v mnoha případech se úkon nepodaří hned napoprvé úspěšně zvládnout a vyžaduje to opakování, učení se a zautomatizování některých návyků či postupů.

Úkon, který provádíme zautomatizovaně:

Čitta má zaznamenány nejen informace, ale hlavně moje praktické zkušenosti i problémy, takže je nyní celý proces zjednodušenou verzí. Zkušenosti umožnují obejít neustálé ověřování. Ahamkára je také zapojena, ale ne tak intenzivně. Celkově se tedy při zautomatizované činnosti prosazují jakési celé balíky informace najednou (zjednodušení procesu rozhodování).